INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest
ABRA Małgorzata Pakulska z siedzibą w Warszawie (02-532) ul. Rakowiecka 36, posiadająca NIP 521-041-26-16.

II. Jakie dane przetwarzamy ?
Warunkiem skorzystania z usług każdego pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości jest podanie i umożliwienie weryfikacji Państwa podstawowych danych osobowych takich jak: imię i
nazwisko, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, obywatelstwo, numer PESEL; (a gdy go nie nadano: daty urodzenia, a od dnia: 13.07.2018 r. także: państwa urodzenia).
Wprowadzenie tego warunku wynika z przepisów prawa (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
Jeśli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą to od dnia 13.07.2018 r w celu weryfikacji Państwa danych, niezbędne jest ponadto podanie nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a także identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu naszego Klienta, jak i osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącymi naszymi Klientami.
Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do realizacji umów np. umowy pośrednictwa i umożliwienia nam pośredniczenia w transakcjach takich jak sprzedaż, czy najem nieruchomości oraz tworzenia warunków do bezpiecznego ich przeprowadzenia.
Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu pozwoli nam kontaktować się z Państwem w sposób szybki i dogodny (np. wysyłanie ofert, umawianie spotkań i prezentacji itp.). Podanie adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego jest niezbędne, aby móc przesyłać korespondencję związaną z realizacją usług.
W trakcie realizacji umowy lub świadcząc usługi pośrednictwa, wchodzimy w posiadanie też innych Państwa danych w tym takich, które wynikają z dokumentacji nieruchomości oraz samej transakcji co do nieruchomości (np. jej sprzedaży).
Jeżeli transakcja będzie przeprowadzana w formie aktu notarialnego – możecie Państwo zostać poproszeni o przedstawienie danych, wymaganych przez notariusza oraz dodatkowej niezbędnej dokumentacji nieruchomości, która może zawierać także Państwa dane osobowe.
Nasze rozmowy mogą być nagrywane. Chcemy mieć pewność, że jak najpełniej realizujemy Państwa życzenia i oczekiwania co do naszej współpracy.
Osoby, które zgłosiły się do nas z portalu internetowego lub ze strony www, informujemy dodatkowo, że przetwarzamy dane, które podaliście w formularzu kontaktowym.
Informacja o cookies (tzw. ciasteczkach) jest podana w osobnym opracowaniu.

III. Czas przechowywania danych
- dane będą przechowywane przez okres świadczenia przez nas usług, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta
- dane osób zainteresowanych sprzedażą, kupnem, wynajmem nieruchomości, obsługą wynajmu i innymi naszymi usługami będą przechowywane przez okres niezbędny do podjęcia działań w celu zawarcia
stosownej umowy (nawiązania kontaktu, umówienia spotkania, przygotowania projektu umowy), a po jej podpisaniu - przez okres jej obowiązywania i wykonywania;
- dane osób zainteresowanych zakupem lub przyszłych najemców, będą przechowywane przez okres niezbędny do wdrożenia i realizacji poszukiwania nieruchomości odpowiadającej Państwa wymaganiom (lub do czasu, gdy zawiadomicie nas Państwo, że kończycie poszukiwanie nieruchomości).
- dane przechowywane są przez okres wykonywania usługi na rzecz Państwa kontrahenta i jej rozliczenia, okres przedawnienia roszczeń (wynikających np. z umowy pośrednictwa lub z faktu jej nie zawarcia) lub okres przechowywania dokumentacji, związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa, wymagany przez obowiązujące przepisy prawa oraz przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (np. nałożenie kary przez urząd państwowy). W razie wszczęcia postępowań reklamacyjnych, sądowych, podatkowych lub administracyjnych również w okresie ich trwania. W każdym konkretnym przypadku oceniamy jaki jest okres minimalny przechowywania i które z powyższych zasad mają zastosowanie;
- dane osób kontaktujących się z nami w innej sprawie, przez okres niezbędny do załatwienia tej sprawy; (np. nie dłużej niż przez 30 dni w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie ).
W każdym jednak momencie, możecie Państwo żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych w tym celu i złożyć sprzeciw. Po złożeniu sprzeciwu, nie będziemy mogli przechowywać danych w tym celu.
Ponadto informujemy, że:
- w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa: dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów
- w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, odbywa się na podstawie Państwa zgody: dane przechowywane będą jedynie w okresie niezbędnym do realizacji tego celu, ale tylko do momentu skutecznego wycofania Państwa zgody
- w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym w celu marketingu naszych usług – to dane przechowywane będą jedynie w okresie
niezbędnym do realizacji tego celu, ale nie dłużej niż do momentu skutecznego złożenia sprzeciwu;
- dla poszczególnych celów mogą być wyznaczone krótsze okresy, jeżeli są wystarczające dla ich realizacji.

IV. Cel przechowywania danych
Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
- zawarcia umowy o świadczenie usług i realizacji łączącej nas umowy, a także w celu zawarcia przez Państwo umowy z zakresu obrotu nieruchomościami (np. najmu, sprzedaży), zapewnienia jakości obsługi, naliczania wynagrodzenia za świadczone usługi oraz rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)
- realizacji Państwa żądania podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. udzielania Państwu pomocy i odpowiadania na zapytania; dokonania oceny, czy możemy zaoferować Państwu usługę i na jakich warunkach, przygotowania projektu umowy pośrednictwa); (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b) Rozporządzenia);
- obsługi zgłoszeń (np. przez e-mail, formularz kontaktowy, telefon)
- w określonych celach, na które wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych ( np. w celu pozyskania kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości, przekazywania informacji dotyczących naszych usług lub nieruchomości, przesyłania naszego newslettera) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia);
- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np:
1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Pośredniku nieruchomości, wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przewidzianych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723), [ przy czym w odniesieniu do osób , które nie są naszymi „Klientami” w rozumieniu tej ustawy – podstawą wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym może być regulacja art.6 ust. 1 e) Rozporządzenia];
2. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań prowadzonych przez uprawnione organy państwa;
3. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia);
- w naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na: (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia)
1. realizacji usług w tym usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w tym kojarzenia stron transakcji sprzedaży lub najmu) i podjęcia działań w celu stworzenia bezpiecznych warunków jej przeprowadzenia;
2. przedstawienia dopasowanej oferty,
3. poprawy standardów obsługi Klientów,
4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
5. wykrywania nadużyć, obronie przed nimi i zapobiegania im oraz ulepszania zarządzania ryzykiem, w tym wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z naszych usług,
6. marketingu bezpośredniego naszych usług (o ile nie odbywa się to na podstawie Państwa zgody – jak w przypadku np. newslettera ), 
7. zarządzania informatyką i bezpieczeństwem informatycznym,
8. tworzenia zestawień, analiz, badań na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług, rozwiązań technicznych itp.;
9. udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytania czy załatwienia innej sprawy, z którą się do nas zwracacie;
- w prawnie uzasadnionym interesie Państwa kontrahenta w transakcji sprzedaży lub najmu nieruchomości polegającym na: (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia)
1. dostarczeniu niezbędnych informacji, aby stworzyć warunki do transakcji najmu lub sprzedaży nieruchomości oraz ażeby minimalizować ryzyko takich transakcji;
2. dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa planowanej transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami.

V. Państwa dane są przekazywane:
- naszym agentom i współpracownikom uczestniczącym w wykonywaniu czynności z zakresu realizacji usług, upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, podwykonawcom;
- Państwa kontrahentom w transakcjach co do nieruchomości (np. stronie sprzedającej/ kupującej nieruchomość) oraz w uzasadnionych przypadkach - agencjom nieruchomości współpracującym przy danej transakcji;
- notariuszowi, przed którym ma odbyć się transakcja co do nieruchomości lub czynności z nią związane lub do innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces transakcji;
- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
- podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, kadrowe, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową;
- naszym partnerom, w tym firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, innym agencjom nieruchomości w ramach zawartej umowy współpracy, podmiotom, z usług których korzystamy w ramach
prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, notarialnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu prowadzenia korespondencji);
- w uzasadnionych przypadkach i spełnieniu wymogów wynikających z ustawy: do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77;

VI. Nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

VII. Przysługujące Państwu uprawnienia dotyczące danych osobowych:
Możecie Państwo złożyć do nas wniosek o:
- sprostowanie ( np. poprawienie, uaktualnienie) danych;
- usunięcie danych;
- ograniczenie przetwarzania (np. wstrzymanie określonych operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
- dostęp do danych – możecie Państwo uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych;
- przeniesienie danych do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa.
A ponadto, przysługuje Państwu:
1.Prawo sprzeciwu
Sprzeciw można wnieść wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w następujących sytuacjach:
- Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub w celu wykonania zadnia realizowanego w interesie publicznym, to sprzeciw możecie Państwo złożyć z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku, nie będziemy już mogli na tej podstawie przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych (nadrzędnej wobec Państwa interesów, praw i wolności) lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – to sprzeciw wobec takiego przetwarzania można złożyć bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku, nie
będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
W obydwu przypadkach sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie.
2. Cofnięcie zgody
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele i sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać. Nie będzie jednak to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.
Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać, np. wysyłając wniosek na nasz adres (podany poniżej) lub składając go osobiście w naszej siedzibie, a ponadto za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontraktowego na naszej stronie internetowej. Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, pozwalających nam
Państwa uwierzytelnić.
W ten sam sposób, możecie Państwo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie od nas poprzez e-mail lub telefon informacji handlowych lub marketingowych (dotyczących naszych usług i ofert nieruchomości).
3. Prawo wniesienia skargi Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym Rozporządzenia. Niemniej prosilibyśmy o skontaktowanie się wcześniej z nami w celu polubownego wyjaśnienia Państwa sprawy, zanim zdecydujecie się wystąpić do organu.

Nasze dane kontaktowe:
ABRA Małgorzata Pakulska 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 36/39
tel. (22) 646 50 55; e-mail: biuro@abra.waw.pl